Where 2.0 2010: Blaise Aguera y Arcas, "The Map as an Information Ecology"Blaise Aguera y Arcas (Microsoft), “The Map as an Information Ecology”

Leave a Reply